Skip to content

1. Wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens

ICTWebSolution B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe ICTWebSolution B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

ICTWebSolution B.V. is een onderneming gericht op het ontwikkelen van websites, hosting en automatisering, netwerkoplossingen en ondersteuning. Met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders:

– De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

– De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Soort persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde persoon. Onder het “verwerken” van persoonsgegevens vallen alle bewerkingen die een onderneming uitvoert met betrekking tot uw persoonsgegevens: verzamelen, opslaan, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken verstrekken, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen.

ICTWebSolution B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • BSN;
 • Geslacht;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (bijvoorbeeld voor accounts in diverse systemen: documentatie, ticketsysteem, administratie- en factuursysteem);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld cookies, live tracking over de website, beoordelingen en bestellingen);
 • Internetbrowser en apparaat type.

3. Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of (wettelijke) voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ICTWebSolution B.V..nl. Wij zullen de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

ICTWebSolution B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst met u te sluiten;
 • Om uw betaling af te handelen;
 • Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om het adres voor de levering van goederen en diensten vast te stellen;

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming is het nemen van besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICTWebSolution B.V.) tussen zit. ICTWebSolution B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

ICTWebSolution B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld (zie punt 4). Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar voor persoonsgegevens die wij zelf bewaren en 8 tot 10 jaar voor persoonsgegevens die wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om gedurende die termijn te bewaren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

ICTWebSolution B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. ICTWebSolution B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nooit zomaar aan derden. ICTWebSolution B.V. verstrekt uw persoonsgegevens slechts indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld met een postorderbedrijf om de goederen of diensten te kunnen leveren of met een betalingsprogramma om de betaling te kunnen laten plaatsvinden). Wij verwerken niet alle persoonsgegevens zelf, maar hebben daarvoor een ander bedrijf ingeschakeld. Met dit bedrijf, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke kaders. ICTWebSolution B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies

ICTWebSolution B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ICTWebSolution B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga, _gat, _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

ICTWebSolution B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval ICTWebSolution B.V.) kan uitoefenen, dan wel inroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICTWebSolution B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ICTWebSolution B.V..nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek.

ICTWebSolution B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICTWebSolution B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ICTWebSolution B.V..nl. ICTWebSolution B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

11. Wijzigen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

12. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan ICTWebSolution B.V. of rechthoudende derden en partners.

13. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met ICTWebSolution B.V.. Naast het recht om een klacht in te dienen bij ICTWebSolution B.V., heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

14. Contactgegevens ICTWebSolution B.V.

Bedrijfsnaam: ICTWebSolution B.V.
Adres: Dirk Verheulweg 48
Postcode en plaats: 2742JR te Waddinxveen
KvK-nummer: 86824392
E-mail: info@ICTWebSolution.nl
Website: www.ICTWebSolution.nl

 

Back To Top